100 Recent Searches | View all categories

The Institute Site of Peasant Movement Sponsored By Comrade Mao Zedong

Categories: Hubei Museums

Word Pinyin Traditional Chinese Explanation

毛泽东同志主办的中央农民运动讲习所旧址

máo zé dōnɡ tónɡ zhì zhǔ bàn de zhōnɡ yānɡ nónɡ mín yùn dònɡ jiǎnɡ xí suǒ jiù zhǐ

毛澤東同志主辦的中央農民運動講習所舊址