100 Recent Searches | View all categories

The Memorial Hall of the Victims in Nanjing Massacre by Japanese Invaders, Nanjing

Categories: Jiangsu Museums

Word Pinyin Traditional Chinese Explanation

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

qīn huá rì jūn nán jīng dà tú shā yù nàn tóng bāo jì niàn guǎn

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館