100 Recent Searches | View all categories

Nanzheng Memorial of Sichuan-shaanxi Revolutionary Base of Hanzhoung Museum

Categories: Shaanxi Museums

Word Pinyin Traditional Chinese Explanation

汉中市博物馆川陕革命根据地南郑纪念馆

hàn zhōnɡ shì bó wù ɡuǎn chuān shǎn ɡé mìnɡ ɡēn jù dì nán zhènɡ jì niàn ɡuǎn

漢中市博物館川陝革命根據地南鄭紀念館