100 Recent Searches | View all categories

Search «bosnia»

Word Pinyin Chinese Category
Bosnian coarse-haired Hound 波斯尼亚粗毛猎犬 Types of Dog
Bosnian bō sī ní yà rén 波斯尼亚人 Nationalities
Bosnia And Herzegovina bō sī ní yà hé hēi sài gē wéi nà 波斯尼亚和黑塞哥维那 Countries