100 Recent Searches | View all categories

Search «paris»

Word Pinyin Chinese Category
Paris‎ bā lí 巴黎 French cities
Ile de France Paris fǎ lán xī dǎo 法兰西岛 French regions
The Paris Club 巴黎俱乐部 Financial Terms
Paris Saint-Germain FC bā lí shèng rì mén zú qiú jù lè bù 巴黎圣日门足球俱乐部 France Football Teams
Paris Hilton 帕丽斯·希尔顿 USA Reality Stars
Paris pà lǐ sī 帕里斯 Male Names P