100 Recent Searches | View all categories

Search «tiger»

Word Pinyin Chinese Category
Tiger 老虎 Types of Mammal
Crouching Tiger, Hidden Dragon wò hǔ cáng lóng 卧虎藏龙 Year 2000 Chinese movies
Tiger claw hǎi tóng pí 海桐皮 Herbs and Plants
Tiger foot tóng qián huā cǎo 铜钱花草 Herbs and Plants
Fragrant tiger bones tǔ jīng jiè 土荆芥 Herbs and Plants
Vortigern wò dì gēn 沃蒂根 Male Names V