100 Recent Searches | View all categories

Search «urumqi»

Word Pinyin Chinese Category
Urumqi wū lǔ mù qí 乌鲁木齐 Xinjiang cities
Urumqi Museum wū lǔ mù qí shì bó wù ɡuǎn 乌鲁木齐市博物馆 Xinjiang Museums
Urumqi Cemetery of Revolutionary Martyrs wū lǔ mù qí shì ɡé mìnɡ liè shì línɡ yuán 乌鲁木齐市革命烈士陵园 Xinjiang Museums